یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰

1-در سیستم انژکتوری MPFI ( تزریق سوخت چند دهانه ) ، چگونه مقدار سوخت تزریق شده افزایش می یابد ؟

*الف)مدت زمان باز بودن انژکتور

ب) تغییر در فشار سوخت

ج) تعداد دفعات باز شدن انژکتور

د) همه موارد

 

2-در کدامیک از سیستم های انژکتوری زیر از سنسور جریان هوا و مقسم سوخت استفاده شده است ؟

الف) الکترونیکی

*ب) هیدرولیکی

ج) مکانیکی

د) همه موارد

 

3- در کدامیک از سیستم های انژکتوری زیر از پمپ انژکتور و گاورنر استفاده شده است ؟

الف) الکترونیکی

ب) هیدرولیکی

*ج) مکانیکی

د) موارد ب و ج

 

4- تزریق سوخت در سیستم انژکتوری چند دهانه ( MPFI ) به چه روشی انجام می شود ؟

الف) تزریق مستقیم

*ب)تزریق غیر مستقیم

ج) تزریق مئاوم

د)موارد ب و ج

 

5- سیستم انژکتوری GDI ، جزو کدامیک از سیستم های تزریق می باشد ؟

*الف) تزریق مستقیم

ب)تزریق غیر مستقیم

ج) تزریق مداوم

د)موارد الف و ج

 

6- سیستم انژکتوری TBI ، جزو کدامیک از سیستم های تزریق می باشد ؟

الف) تزریق مستقیم

*ب)تزریق غیر مستقیم

ج) هردو مورد

د)هیچکدام

 

 

7-آلودگی و خرابی سنسور اکسیژن در اثر کدامیک از موارد زیر ایجاد می شود ؟

الف) سیلیکون

ب) هیدروکربن

ج) سرب

*د) همه موارد فوق

 

 

 

 

8- اگر در آزمایش ولتاژ سنسور اکسیژن ، یک لوله هلایی موتور را جدا کنیم ، ولتاژ سنسور باید به چه محدوده ای برسد ؟

*الف ) 1/0 تا 3/0 ولت

ب) 4/0 تا 6/0 ولت

ج) 7/0 تا 9/0 ولت

د) 12 ولت

 

9-اگر در زمان آزمایش ولتاژ سنسور اکسیژن ، مسیر هوای ورودی هواکش را مسدود کنیم ، ولتاژ سنسور باید به چه محدوده ای می باشد ؟

الف ) 1/0 تا 3/0 ولت

ب) 4/0 تا 6/0 ولت

*ج) 7/0 تا 9/0 ولت

د) 12 ولت

 

10-وقتی نسبت هوا به سوخت در محدوده استویکیومتریک می باشد ولتاژ سنسور اکسیژن در چه محدوده ای می باشد ؟

الف ) 1/0 تا 3/0 ولت

*ب) 4/0 تا 6/0 ولت

ج) 7/0 تا 9/0 ولت

د) 12 ولت

 

11- ولتاژ تغذیه المنت گرم کن سنسور اکسیژن از کجا تامین می شود ؟

*الف ) رله دوبل

ب) سوئیچ

ج) مثبت باتری

د) ECU

 

12 –اگر سنسور اکسیژن دارای کانکتور 4 فیش باشد ، این فیش ها به کجا متصل می گردند ؟

الف )دو فیش به ECU  و دو فیش به مثبت و منفی باتری

*ب) دو فیش به ECU  و دو فیش مربوط به المنت گرم کن سنسور می باشد

ج) هر چهار فیش به ECU  وصل می شوند

د) سه فیش به ECU  و یک فیش به کویل دوبل وصل می شوند

 

13-رنگ سفید بر روی المنت سنسور اکسیژن به چه علتی می باشد ؟

*الف ) رسوب سیلیکونی

ب)رنگ طبیعی آن می باشد

ج)مصرف بنزین سرب دار

د)رسوب کربنی

 

14- رنگ برنزی بر روی المنت سنسور اکسیژن به چه علتی می باشد ؟

الف ) رسوب سیلیکونی

ب)رنگ طبیعی آن می باشد

*ج)مصرف بنزین سرب دار

د)رسوب کربنی

 

 

 

 

15- رنگ سیاه بر روی المنت سنسور اکسیژن به چه علتی می باشد ؟

الف ) رسوب سیلیکونی

ب)رنگ طبیعی آن می باشد

ج)مصرف بنزین سرب دار

*د)رسوب کربنی

 

16- رنگ خاکستری روشن بر روی المنت سنسور اکسیژن به چه علتی می باشد ؟

الف ) رسوب سیلیکونی

*ب)رنگ طبیعی آن می باشد

ج)مصرف بنزین سرب دار

د)رسوب کربنی

 

 

17-المنت گرم کن بکار رفته در بعضی سنسورهای اکسیژن برای چیست ؟

الف ) آب بندی سنسور

ب)رسوب زدایی سنسور

*ج) رسیدن سنسور به دمای کاری

د) هر سه مورد

 

18- اگر ولتاژ ارسالی از سنسور اکسیژن به ECU  در حدود 9/0 ولت باشد ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

*الف ) مقدار سوخت تزریق شده کاهش داده می شود

ب) مقدار سوخت تزریق شده افزایش داده می شود

ج) جرقه آوانس خواهد شد

د) جرقه ریتارد خواهد شد

 

 

19- اگر ولتاژ ارسالی از سنسور اکسیژن به ECU  در حدود 1/0 ولت باشد ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

الف ) مقدار سوخت تزریق شده کاهش داده می شود

*ب) مقدار سوخت تزریق شده افزایش داده می شود

ج) جرقه آوانس خواهد شد

د) جرقه ریتارد خواهد شد

 

20-اگر سنسور اکسیژن از کار بیفتد

الف ) مخلوط سوخت غنی می شود

ب) مخلوط سوخت غنی می شود

*ج) نسبت هوا به سوخت از کنترل ECU خارج می شود

د) خودرو روشن نمی شود

 

21- برق ورودی تغذیه کویل دوبل از کجا تامین می گردد؟

الف ) مثبت باتری

ب) سوئیچ

*ج) رله دوبل

د)ECU

 

 

 

 

 

22-تغییرات مقدار مقاومت سنسور دمای مایع خنک کاری در چه محدوده ای است ؟

الف )50 تا 100 اهم

ب) 100 تا 300 اهم

*ج) 150 تا 4000 اهم

د) 150 تا 4000 اهم

 

23-تنظیم دور آرام و دور آرام تند به عهده کدام قطعه زیر می باشد ؟

الف )TPS

*ب)موتور پله ای

ج)ATS

د)CTS

 

24-وقتی سنسور اکسیژن اکسیژن سرد می باشد

الف )دارای مقاومت کمی است

*ب)ولتاژی تولید نمی کند

ج)حداکثر ولتاژ خود را تولید می کند

د)مقاومت آن زیاد است

 

 

25-جنس سنسور اکسیژن از چیست ؟

الف )پراکسیدسرب

ب)سرب

ج)سیلیسیوم و آلومینیوم

*د)اکسید زیرکونیوم

 

26-اگر در یک سیستم انژکتوری از سوئیچ اینرسی استفاده شده باشد در مسیر جریان برق کدام قطعه زیر قرار   می گیرد ؟

الف )جریان تغذیه ECU

ب)سنسور اکسیژن

ج) سیستم آوانس الکترونیکی جرقه

*د) برق پمپ بنزین یا رله پمپ بنزین

 

27-المنت گرم کن سنسور اکسیژن از چه جنسی می باشد ؟

الف )ترانزیستور NPN

ب) ترانزیستور PNP

ج) ترمیستورNTC

*د) ترمیستور PTC

 

28- المنت گرم کن هوزینگ دریچه گاز از چه جنسی می باشد ؟

الف )ترانزیستور NPN

ب) ترانزیستور PNP

ج) ترمیستور NTC

*د) ترمیستور PTC

 

29- جریان تغذیه سنسور سرعت خودرو از کجا تامین می شود ؟

الف ) مثبت باتری

*ب) سوئیچ

ج) ECU

د) هیچکدام

 

30- ولتاژ تغذیه سنسور سرعت خودرو چند ولت می باشد ؟

الف ) 2

ب) 5

ج) 7

*د) 12

 

 

31-جریان تغذیه سنسور موقعیت دریچه گاز از کجا تامین می شود ؟

الف ) باتری

ب) رله باتری

ج) سوئیچ

*د) ECU

 

32- فشار مانیفولد ورودی به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف ) بار موتور و دور موتور

ب) فشار جو

ج) مقدار باز بودن دریچه گاز

*د) همه موارد فوق

 

 

33- فشار باقیمانده در ریل سوخت در زمان خاموش بودن موتور تقریباً چند اتمسفر است ؟

الف )5/0

*ب) 5/2

ج) 10

د) 25

 

 34-در خودرویی که مجهز به دو سنسور اکسیژن است ، وظیفه سنسور بالادست ( اولی ) چیست ؟

الف )کنترل عملکرد دریچه EGR

ب) کنترل صحت عملکرد مبدل

*ج) تصحیح نسبت هوا به سوخت

د) هر سه مورد

 

35- در خودرویی که مجهز به دو سنسور اکسیژن است ، وظیفه سنسور پایین دست ( اولی ) چیست ؟

الف )کنترل عملکرد دریچه EGR

*ب) کنترل صحت عملکرد مبدل

ج) تصحیح نسبت هوا به سوخت

د) هر سه مورد

 

36-ولتاژ تغذیه سنسور فشار مانیفولد چند ولت است ؟

الف )2

ب) 4

*ج) 5

د) 12

 

37-ولتاژ تغذیه سنسور فشار مانیفولد از کجا تامین می شود ؟

الف ) باتری           ب) سوئیچ    ج ) رله دوبل                  *د) ECU

 38- در خودروبی که مجهز به دو سنسوراکسیژن می باشد ،ولتاژ ارسالی توسط سنسور بالادست بین 4/0 تا 7/0 ولت و ولتاژ سنسور پایین دست بطور ثابت 5/0 ولت می باشد . کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) مبدل خراب است                                ب) سنسور اولی خراب است

ج ) سنسور دومی خراب است                         *د ) مبدل سالم است

 

39- در خودروبی که مجهز به دو سنسوراکسیژن می باشد ، کدامیک وظیفه ایجاد حلقه بسته را به عهده دارد ؟

*الف ) سنسور بالادست (اولی )                                 ب) سنسور پایین دست

ج ) هر دو                                                         د )هیچکدام

 

40- در خودروبی که مجهز به دو سنسوراکسیژن می باشد ، اگر ولتاژ خروجی هر دو سنسور یکی بوده و بین 4/0 تا 7/0 نوسان کند به چه علتی است ؟

الف) سنسور اولی خراب است                              ب ) سنسور دومی خراب است

ج ) مبدل سالم است                                          *د ) مبدل خراب است

 

41-پیغام ارسالی از کدامیک از سنسورهای زیر پیغام دیجیتال می باشد ؟

الف ) ATS                 ب) CTS              ج ) MAP sensor                *د ) هیچکدام

 

42- یغام ارسالی از کدامیک از سنسورهای زیر پیغام آنالوگ می باشد ؟

الف ) سنسور اکسیژن                                      ب) ATS         

 ج ) CTS                                                   *د ) همه موارد فوق

 

43- مسیر سوخت رسانی عبارتست از :

الف ) باک – فیلتر- پمپ بنزین- ریل سوخت و انژکتور - رگلاتور

*ب) باک – پمپ بنزین - فیلتر-  ریل سوخت و انژکتور - رگلاتور

ج ) باک – فیلتر- پمپ بنزین- انژکتور - رگلاتور  - ریل سوخت

د ) باک – پمپ بنزین-  فیلتر- انژکتور - رگلاتور  - ریل سوخت

 

44-کدامیک از قطعات زیر عملگر می باشد ؟

الف ) CTS             ب) ATS            *ج ) Stepper motor              د ) CPS

 

45- ms 4/1 یعنی ...................

الف ) 14/0 ثانیه                                                ب) 014/0 ثانیه

*ج ) 0014/0 ثانیه                                                د ) 00014/0 ثانیه

 

46- 036/0 ثانیه یعنی ...................

*الف ) ms 36                    ب) ms 6/3                 ج ) ms 360              د ) ms 36/0

 

 

47- 700 میلی بار  یعنی ...................

الف ) 70 بار                  ب) 7 بار                    *ج ) 7/0 بار                     د ) 07/0 بار 

 

48- اگر عرض پالس انژکتور کاهش یابد

الف ) سوخت تا مدتی تزریق نمی شود

ب) سوخت بیشتری تزریق می شود

*ج ) سوخت کمتری تزریق می شود

د ) هیچکدام

 

 

49- پیغام کدامیک از سنسورهای زیر دیجیتال می باشد ؟

*الف ) VSS                 ب) CTS                    ج ) RPM                   د ) ATS

 

50- اگر ولتاژ ارسالی از سنسور اکسیژن به کامپیوتر 1/0 ولت باشد ، عرض پالس انژکتور چه تغییری خواهد کرد؟

*الف ) طولانی می شود                                                     ب) کوتاه می شود

ج ) تغییری نمی کند                                                        د ) هیچکدام

 

51- اگر ولتاژ ارسالی از سنسور اکسیژن به کامپیوتر 8/0 ولت باشد ، عرض پالس انژکتور چه تغییری خواهد کرد؟

الف ) طولانی می شود                                                      *ب) کوتاه می شود

ج ) تغییری نمی کند                                                          د ) هیچکدام

 

52-فشار سوخت داخل ریل سوخت بیشتر از حد عادی است و با جداکردن لوله برگشت، مقدار فشار سوخت کاهش می یابد

الف ) پمپ بنزین معیوب است                                   *ب) لوله برگشت گرفتگی دارد

ج ) فیلتر بنزین گرفتگی دارد                                      د ) رگلاتور معیوب است

 

53- فشار سوخت داخل ریل سوخت از مقدار استاندارد آن زیادتر بوده و با جداکردن لوله برگشت ، همچنان زیاد می ماند . اشکال از کجاست ؟

الف ) فیلتر بنزین گرفتگی دارد                                    *ب) رگلاتور معیوب است

ج ) لوله برگشت گرفتگی دارد                                     د ) پمپ بنزین معیوب است

 

54-ترتیب مراحل آزمایش انژکتور چیست ؟

الف ) لمس ارتعاش ، ECU  ، ولتاژ ارسالی ، مقاومت سیم پیچ انژکتور ، سیم کشی

 *ب) لمس ارتعاش ، مقاومت سیم پیچ انژکتور  ، ولتاژ ارسالی، سیم کشی ، ECU

ج ) ECU  ، مقاومت سیم پیچ انژکتور ، سیم کشی  ، ولتاژ ارسالی ، لمس ارتعاش

د ) ولتاژ ارسالی ، ECU  ، ، سیم کشی  ، لمس ارتعاش، مقاومت سیم پیچ انژکتور

 

 

 

55-مقاومت سیم پیچی انژکتور در چه محدوده ای است ؟

الف ) 5/1-1 کیلواهم                                                        ب) 55 اهم

*ج ) 15- 10 اهم                                                              د ) 15 – 10 کیلواهم

 

56- موتور پله ای دارای چند پله کاری است ؟

الف ) 20                          ب) 2                        *ج ) 200                         د )80

 

57-وظیفه سنسور سرعت خودرو چیست ؟

الف ) شتاب خودرو را بهینه می کند

ب) نسبت دنده چرخ دنده درگیر را مشخص می کند

ج ) سرعت وسیله نقلیه را مشخص می کند

*د ) همه موارد فوق

 

58- چراغ اعلام عیب خودرو پس از روشن شدن خودرو به طور دائمی روشن می ماند .

الف ) نشان دهنده خطای موقتی است                               *ب) نشان دهنده خطای دائمی است

ج ) طبیعی است                                                         د )هیچکدام

 

59-رله دوبل چیست ؟

الف ) ترکیبی از دو رله است که دارای 20 پایه می باشد

ب) همان آفتامات پژویی است

ج ) آفتامات آلترناتور می باشد که به رله دوبل شهرت دارد

*د )ترکیبی از دو رله است که دارای 15 پایه می باشد

 

60- دور آرام یک خودرو در حالت درجا نا منظم است ، کدامیک از سنسورهای زیر علت عیب نیست ؟

الف ) موتور پله ای              ب) MAP sensor                *ج ) VSS                     د )هیچکدام

 

61- با رها کردن ناگهانی پدال گاز ، موتور خاموش می شود ، اشکال از کدامیک می باشد ؟

الف ) VSS                       ب) موتور پله ای                *ج ) هردو                   د )هیچکدام

 

62-سنسور اکسیژن در چه دمایی کاملاً فعال می شود ؟

الف ) C ° 80                    ب)  C ° 100                   *ج ) C ° 300                 د )  C ° 700

 

63- دو انتهای لوله مدار برگشت سوخت به کدام قطعات زیر متصل می شود ؟

الف ) انژکتور - باک                                            ب) رگلاتور – ریل سوخت

*ج ) باک – رگلاتور                                             د ) ریل سوخت – باک

 

 

64- پمپ بنزین سوخت را از باک به کجا انتقال می دهد ؟

*الف ) ریل سوخت                                              ب) انژکتور

ج ) رگلاتور                                                      د ) لوله برگشت

 

65- کدامیک از قطعات زیر مربوط به سیستم حلقه بسته است ؟

الف ) سنسور ضربه             ب) ATS                 *ج ) سنسور اکسیژن                  د )CTS

 

66- سیستم حلقه بسته به چه معنی است ؟

الف ) مجموعه تمامی سنسورها در سیستم را حلقه بسته می گویند

ب) در حلقه بسته ، سیستم جرقه زنی و سوخت رسانی هر دو توسط ECU کنترل می شوند

*ج) سنسور اکسیژن مقدار اکسیژن گازهای خروجی را به ECU  گزارش می کند و بازخورد ایجاد می کند

د ) همه موارد فوق

 

67- فشار سوخت داخل ریل سوخت کم بوده و با کشیدن لوله خلایی افزایش نمی یابد ولی با تحت فشار قرار دادن لوله برگشت افزایش می یابد . کدام قطعه  معیوب است ؟

الف ) پمپ بنزین                                                        ب) فیلتر بنزین

*ج ) رگلاتور                                                              د )لوله برگشت

 

68- فشار سوخت داخل ریل سوخت کم بوده و با کشیدن لوله خلایی افزایش نیافته ولی با تحت فشار قرار دادن لوله برگشت افزایش نمی یابد . کدام قطعه  معیوب است ؟

الف ) لوله برگشت                                                         ب) رگلاتور

ج ) انژکتور                                                                  *د ) پمپ بنزین یا فیلتر یا لوله

 

 

 

 

69- مقاومت بین فیش های A و D  یک موتور پله ای 15 اهم است .

الف ) سیم پیچی آن قطعی دارد                                     *ب) سیم پیچ آن اتصال کوتاه دارد

ج ) سالم است                                                         د )سیم پیچ آن اتصال بدنه دارد

 

 

70- مقاومت بین فیش های B و C  یک موتور پله ای 15 اهم است .

الف ) سیم پیچی آن قطعی دارد                                   *ب) سیم پیچ آن اتصال کوتاه دارد

ج ) سالم است                                                       د )سیم پیچ آن اتصال بدنه دارد

 

71- در یک سیستم MPFI ، یک جریان برق مثبت به همه انژکتورها ارسال شده و سمت دیگر انژکتورها از طریق چهار سیم جداگانه به ECU  متصل است . نوع تزریق در این سیستم چیست ؟

الف ) مداوم                 ب) همزمان                 ج ) گروهی                     *د ) ترتیبی

 

72- وظیفه سنسور ضربه چیست ؟

*الف ) بروز کوبش را به ECU  گزارش می کند

ب) در زمان تصادف ، جریان پمپ بنزین را قطع می کند

ج ) جرقه را آوانس می کند

د ) همه موارد فوق

 

73- کدامیک از قطعات زیر به میل گاز متصل می باشند ؟

الف ) دریچه گاز – MAP sensor                                    ب) دریچه گاز - TPS

*ج ) ATS - MAP sensor                                             د )  TPS- MAP sensor

 

74- در صورتیکه یک انژکتور در حین کار موتور لرزشی نداشته باشد اولین اقدام چیست ؟

الف )  بررسی ECU                                          *ب) مقاومت سیم پیچی

ج ) بررسی فشار سوخت                                    د ) بررسی سیم کشی

 

75- کدام گزینه در مورد عملکرد صحیح لامپ اخطار عیب سیستم صحیح است ؟

الف ) با باز کردن سوئیچ روشن شده و با روشن شدن موتور سریعاً خاموش می شود

*ب) با باز کردن سوئیچ روشن شده و با روشن شدن موتور بعد از چند ثانیه خاموش می شود

ج ) فقط در زمان بروز عیب روشن می شود

د ) با باز کردن سوئیچ روشن شده و با روشن شدن موتور سریعاً خاموش می شود

 

76- وقتی اطلاعات سنسور اکسیژن توسط ECU  استفاده می شود ، سیستم در چه وضعیتی است ؟

الف )  حلقه باز                                                         *ب)  حلقه بسته

ج ) حلقه باز –بسته                                                     د ) حلقه بسته – باز

 

 

77- وقتی اطلاعات سنسور اکسیژن توسط ECU  استفاده می شود ، سیستم در چه وضعیتی است ؟

*الف )  حلقه باز               ب)  حلقه بسته           ج ) حلقه باز –بسته          د ) حلقه بسته – باز

 

78- اگر لامپ اخطار عیب سیستم با باز کردن سوئیچ روشن شود

*الف )  طبیعی است                                                   ب)  نشان دهنده خطای موقتی است

ج ) نشان دهنده خطای دایمی است                                د ) هیچکدام

 

79- لامپ اخطار عیب سیستم با روشن کردن خودرو تا 3 ثانیه روشن می ماند 

*الف )  طبیعی است                                                ب)  نشان دهنده خطای موقتی است

ج ) نشان دهنده خطای دایمی است                             د ) هیچکدام

 

80-  لامپ اخطار عیب سیستم با روشن کردن خودرو تا 5 ثانیه روشن می ماند 

الف )  طبیعی است                                               ب)  نشان دهنده خطای موقتی است

*ج ) نشان دهنده خطای دایمی است                            د ) هیچکدام

 

81- در صورتیکه رله دوبل خراب شود

الف )  ممکن است خودرو با بستن سوئیچ خاموش نشود

ب)  احتمال دارد خودرو روشن نشوند

*ج ) هر دو مورد

د ) هیچکدام

 

82- ECU  در سیستم انژکتوری در حکم چیست ؟

*الف ) مغز سیستم               ب) شبکه عصبی سیستم            ج ) قلب سیستم         د) هر سه مورد

 

83 –  وظیفه سوئیچ اینرسی چیست ؟

الف ) همان سوئیچ جرقه زنی است

ب) ضربه زنی ( کوبش ) را در موتور حس کرده و به ECU  گزارش می کند

*ج ) در تصادفات شدید ، برق پمپ بنزین را قطع می کند

د) موارد ب و ج صحیح است

 

84 –  وظیفه سنسور ضربه چیست ؟

الف ) در زمان تصادف ، برق پمپ بنزین را قطع می کند

ب) در زمان تصادف ، سیستم  Air Bag  را بکار می اندازد

*ج ) ضربه زنی یا کوبش موتور را به  ECU  گزارش می کند

د) همه موارد فوق

 

85 –  موتور پله ای جزو کدامیک می باشد؟

*الف )  عملگرها                                                            ب) سنسورها

ج ) هم سنسور و هم عملگرها می باشد                                د) هیچکدام

 

86 –  جریان برقی که حافظه  ECU  را نگهداری می کند

الف ) از  IGN  سوئیچ است                                          ب)  از ACC  سوئیچ است

*ج ) برق مستقیم است                                                   د) بستگی به نوع سیستم دارد

 

87 –  جریان برق ارسالی از IGN  سوئیچ به ECU  برای چیست ؟

الف ) برای عملگرهاو سنسورها استفاده می شود

ب) جریان تغذیه ECU  می باشد

ج ) برای حفظ حافظه ECU  می باشد

*د) برای اطلاع ECU  از باز شدن سوئیچ می باشد

 

88 – علامت اختصاری سنسور فشار مطلق مانیفولد چیست ؟

الف ) ATS                    ب) CTS                    *ج )  MAP sensor                       *د) TPS

 

89 – علامت اختصاری سنسور دمای مایع خنک کننده چیست ؟

الف ) TPS                    *ب) CTS                     ج ) CPS                            د) ATS

 

 

90 – علامت اختصاری سنسور دمای هوای ورودی چیست ؟

*الف ) ATS                          ب) TPS                      ج ) CPS                        د) CTS

 

91 – علامت اختصاری سنسور سرعت خودرو چیست ؟

الف ) CPS                         ب) CTS                      ج ) ATS                        *د) VSS

 

92- علامت اختصاری واحد کنترل الکترونیکی چیست ؟

الف ) CPS                        *ب) ECU                     ج ) ATS                        د) VSS

 

93 – علامت اختصاری سنسور موقعیت دریچه گاز چیست ؟

الف ) ATS                     ب) CTS                       *ج ) TPS                        د) CPS

 

94 – محدوده تغییرات مقاومت سنسور دمای هوای ورودی معمولاً چقدر است ؟

الف ) 3 تا 7 کیلو اهم                                               *ب) 150 اهم  تا 4000 اهم

ج ) 200 تا 500  اهم                                                د) 6 تا 60 اهم

 

95 – جریان تغذیه سنسور موقعیت دریچه گاز چند ولتی است ؟

الف ) 2                    ب) 3                            *ج ) 5                                د) 12

 

96 –  وظیفه کنترل مسیر هوای فرعی دریچه گاز به عهده کدام یک از قطعات زیر است ؟

الف ) TPS                                                          *ب) Stepper motor  

ج ) MAP sensor                                                    د) CTS

 

97 – در بین سیستم های انژکتوری زیر ، کدامیک بیشترین بازدهی را دارد ؟

الف ) CTBI                                                           ب) TBI مودوله

ج ) MPFI گروهی                                                   *د) MPFI   ترتیبی

 

98 – در یک سیستم انژکتوری ، یک جریان برق مثبت به همه انژکتورها ارسال شده و سر دیگر همه ی انژکتور ها از طریق یک سیم به ECU  متصل شده است . نوع سیستم چیست ؟

الف ) گروهی                  *ب) همزمان                  ج ) منقطع                       د) ترتیبی

 

98 – جریان برق مستقیمی که در زمان خاموش بودن خودرو نیز به ECU  ارسال می شود برای چیست ؟

الف ) برق ارسالی به بعضی سنسورها می باشد

*ب) برق نگهداری حافظه ECU  می باشد

ج ) جریان برق تغذیه ECU  می باشد

د) همه موارد فوق

 

99 –  یک سیکل در یک ................. برابر با یک هرتز می باشد

*الف ) ثانیه                       ب)  دقیقه                       ج ) دور                 د) همه موارد فوق

 

100 –  همه ی موارد زیر جزو وظایف TPS  است غیر از :

الف ) گزارش شتابگیری مثبت خودرو به ECU

ب) گزارش کاهش شتاب ( شتاب منفی ) به ECU  

ج ) تغییر در منحنی آوانس جرقه از طریق گزارش ارسالی به ECU

*د) گزارش مقدار  rpm موتور در حالت دور آرام

 

 

101 –  در صورتیکه نشتی خلایی در سیستم انژکتوری بوجود آید مقدار ولتاژ سنسور چه تغییری می کند

*الف ) موقتاً به حدود 1/0 تا 4/0 افت می کند

ب) موقتاً به حدود 5/0 تا 9/0 افزایش می یابد

ج ) در همان محدوده 4/0 تا 6/0 ولت ثابت می ماند

د) بطور دائمی مقداری در حدود 1/0 تا 4/0 ولت را نشان می دهد

 

102 –  MAP sensor   در حالت دور درجا تقریباً چه مقداری را نشان می دهد ؟

*الف ) 4/1 تا 7/1 ولت                                                     ب) 8/1 تا 6/2 ولت

ج ) 7/2 تا 3/3 ولت                                                        د) 3/3 تا 9/3 ولت

 

103 – در صورتیکه مقاومت سنسور دمای مایع خنک کاری به کمتر از 1000 اهم برسد

الف ) باید آن را تعویض نمود

ب) یک کد خطا به ECU  گزارش می شود

ج ) مخلوط توسط ECU   غنی تر می شود

*د) مخلوط توسط ECU   رقیق تر می شود

 

104 –  در صورتیکه ولتاژ ارسالی از TPS  به ECU در حدود 5/0 ولت باشد ECU  متوجه می شود که وضعیت دریچه گاز به چه صورت می باشد ؟

*الف ) بسته                    ب) نیمه باز                ج ) تمام باز                 د) موتور خاموش است

 

105 –  سنسور اکسیژن مثالی از یک ................. می باشد

الف ) مقاومت متغیر             ب) پتانسیومتر                *ج ) مولد ولتاژ              د) سولنوئید

 

 

106 – سنسور ضربه چه نوع پیغامی را ایجاد می کند ؟

*الف ) ضربه ای متناوب             ب) دیجیتال             ج ) مستقیم فرکانسی           د) موج مربعی

 

107 –  تکنیسین A  می گوید که مقاومت یک ترمسیتور PTC  با افزایش دما افزایش می یابد . تکنیسین B  می گوید که مقاومت یک ترمسیتور NTC  با کاهش دما کاهش می یابد .  کدامیک صحیح می گوید ؟

*الف ) تکنیسین A                    ب) تکنیسین B                 ج ) هردو                    د) هیچکدام

 

108 –  کدامیک از قطعات زیر نمی تواند پیغام دیجیتال تولید کند ؟

الف ) سوئیچ با اثر هال                                             *ب)  مولدهای جریان متناوب

ج ) سنسورهای نوری                                               د) میکرو سوئیچ ها

 

109 –  کدامیک از سنسورهای زیر مستقیماً بار موتور را اندازه گیری می کنند ؟

الف ) CTS                   * ب)  MAP sensor                   ج ) TPS                   د) VSS  

 

110 – مقدار ولتاژ ارسالی از TPS  به ECU  در دور آرام چقدر است ؟

*الف ) 25/0 تا 75/0 ولت                                              ب) 1 تا 2 ولت

ج ) 3 تا 4 ولت                                                         د) 75/4 ولت

 

111 –  تکنسین A   می گوید که وقتی فشار داخل مانیفولد افزایش می یابد ( مکش کاهش می یابد ) ، باید ولتاژ خروجی MAP sensor افزایش یابد .

تکنسین B   می گوید که وقتی مکش مانیفولد افزایش می یابد ، باید ولتاژ خروجی سنسور کاهش یابد .کدامیک صحیح می گوید .

الف ) تکنسین A      ب) تکنسین B   

*ج ) هر دو              د) هیچکدام

 

112 – در صورتیکه ولتاژ ارسالی از TPS  به ECU  در حدود 5/4 ولت باشد ، ECU  متوجه می شود که وضعیت دریچه گاز به چه صورت می باشد

الف ) کاملاً بسته                   ب) کمی باز                        ج ) نیمه باز                *د) تمام باز

 

113 – مدت زمانیکه انژکتور باز می ماند و عمل تزریق سوخت را انجام می ئهد چیست ؟

الف ) پارامتر خلایی                                               ب)  فشار مانیفولد ورودی

ج ) حلقه بسته                                                      *د) عرض پالس انژکتور

 

114 – در خودرویی که مجهز به دو سنسور اکسیژن می باشد ، ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن پائین دست ( بعد از کاتالیست ) بین 2/0تا 8/0 ولت بطور متناوب و سریع تغییر می کند علت چیست ؟

الف ) همه چیز طبیعی است                                      ب) سیستم در حلقه بسته است

*ج ) مبدل کاتالیتیکی معیوب است                               د) جواب الف و ب درست است

 

115 – مقدار ولتاژ پیغام ( Signal ) سنسور MAP در ارتفاع همسطح دریا در وضعیت سوئیچ باز موتور خاموش چقدر است

*الف ) 5/4 ولت          ب) 5/3 ولت                ج ) 5/1 ولت                         د) 5/0 ولت

 

 

116 –  وقتی موتور زیر بار زیادتری می باشد مقدار ولتاژ خروجی سنسور MAP چه تغییری می کند ؟

*الف ) افزایش می یابد                                                   ب) کاهش می یابد        

ج ) تغییری نمی کند                                                    د) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد 

 

 

117 –  وقتی موتور زیر بار کمتری می باشد مقدار ولتاژ خروجی سنسور MAP چه تغییری می کند ؟

الف ) افزایش می یابد                                                    *ب) کاهش می یابد

ج ) تغییری نمی کند                                                       د) ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد 

 

118 – ولتاژ خروجی سنسور MAP در دور آرام تقریباً چقدر است ؟

الف ) 5/0 ولت              * ب) 7/1 تا 4/1 ولت           ج ) 5/3 تا 3 ولت                 د) 5/4 ولت

 

119 – زمانیکه مقاومت CTS به کمتر از 1000 اهم می رسد ،

الف ) بایستی تعویض گردد                                          ب) یک کد خطا به ECU  می فرستد

ج ) مخلوط غنی تر می گردد                                         *د) مخلوط رقیق تر می گردد

 

120 – در صورتیکه ولتاژ خروجی از TPS  به ECU  حداکثر خود می رسد نشان می دهد که :

الف ) دریچه گاز کاملاً بسته است                                  ب) سوئیچ باز و خودرو خاموش است

ج ) دریچه گاز نیمه باز است                                        *د) دریچه گاز کاملاً باز است

 

121 – سنسورهایی که در آنها از سه سیم استفاده شده و ولتاژ مرجع 5 ولتی از ECU به آنها ارسال می گردد ،

*الف ) پتانسیومتر هستند                                           ب) مقاومت هستند   

ج ) CTS و ATS می باشند                                        د) ترمیستور هستند  

 

122 – سنسور اکسیژن نوع زیر کونیومی مثالی از یک ،

الف ) مقاومت متغیر است                                           ب) پتانسیومتر است

*ج ) مولد ولتاژ می باشد                                              د) سولنوئید می باشد

 

123 – کدامیک از موارد زیر تولید پیغام دیجیتال نمی کند

الف ) سوئیچ با اثر هال         *ب) مولد متناوب          ج ) سنسورهای نوری             د) میکرو سوئیچ

 

124 – در صورتیکه مقاومت CTS  به حدود چهار کیلو اهم برسد ،

الف ) بایستی تعویض گردد                                       ب) یک کد خطا به ECU  می فرستد  

*ج ) مخلوط غنی تر می گردد                                     د) مخلوط رقیق تر می گردد  

 

125- در صورتیکه مقاومت ATS  به حدود چهار کیلو اهم برسد ،

الف ) بایستی تعویض گردد                                    ب) یک کد خطا به ECU  می فرستد 

*ج ) مخلوط غنی تر می گردد                                  د) مخلوط رقیق تر می گردد 

 

126 – در صورتیکه مقاومت ATS  به کمتر از 1000 اهم می رسد ،

الف ) بایستی تعویض گردد                                 ب) یک کد خطا به ECU  می فرستد 

ج ) مخلوط غنی تر می گردد                                *د) مخلوط رقیق تر می گردد 

 

127- وقتی فشار مانیفولد هوا کم شود مقدار ولتاژ ارسالی از سنسور MAP به ECU چه تغییری می کند ؟

الف ) افزایش می یابد                                                       *ب ) کاهش می یابد  

ج ) تغییری نمی کند                                                        د) ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد  

 

128- وقتی فشار مانیفولد هوا زیاد شود مقدار ولتاژ ارسالی از سنسور به ECU  چه تغییری می کند ؟

*الف ) افزایش می یابد                                                   ب ) کاهش می یابد 

ج ) تغییری نمی کند                                                    د) ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد 

Posted by SMH at 0:18 | Link To This Post ID 10 | Topic :
درباره

سلام
مهندس حسینی هستم
مدرس در دانشکده فنی امام علی(ع)
مدرس هنرستان شهید چمران
مدرس فنی حرفه ای
جستجو
امکانات سایت